10k Polished Geniune Diamond & White Topaz Birthstone Ring